Voor #Kempenbranie (project van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website centraal. #Kempenbranie gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. Bij het gebruik van deze website is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Functionaris Gegevensbescherming

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de gemeente een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Om toe te zien op de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Voor #Kempenbranie bekleedt de mevrouw R.I. de Zwart (fg@kempengemeenten.nl) deze functie. Onze FG is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd met nummer FG013846.

#Kempenbranie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN nummer

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere' en/of ‘gevoelige persoonsgegevens' van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

 • #Kempenbranie verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.
 • Voor het afhandelen van uw aanvragen voor zover deze via een formulier op de websites van #Kempenbranie wordt ingediend.
 • Om contact, schriftelijk, per e-mail of telefonisch, met u te leggen. Ter ondersteuning van diensten die u van ons wilt afnemen of hebt afgenomen
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de website van #Kempenbranie.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent, dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en u daarvoor toestemming heeft gegeven).

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, wanneer via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bewaren van persoonsgegevens

#Kempenbranie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

#Kempenbranie verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. #Kempenbranie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens

#Kempenbranie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw websitebezoek

#Kempenbranie gebruikt technische, functionele en analytische cookies (cookies voor websitestatistieken). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen #Kempenbranie omgaan kunt u vinden in het privacybeleid en privacyreglement. Een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het verwerkingsregister.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door de #Kempenbranie, dan kunt u mailen naar kempenbranie@kempengemeenten.nl of een brief sturen naar:

Gemeente Reusel-de Mierden
T.a.v. Kempenbranie
Postbus 11
5540 AA  REUSEL