Over Kempenbranie

Hoe zorgen we ervoor dat onze jongeren beter in hun vel komen te zitten? Minder (of in elk geval op latere leeftijd pas) drank en drugs gebruiken en dat  ze leuke sociale contacten opdoen om uit te groeien tot gelukkige volwassenen? In de Kempen zijn we, onder de naam #Kempenbranie, aan de slag gegaan met een methodiek die in IJsland al meer dan 20 jaar succesvol wordt toegepast. 

Samenwerken aan een gezonde en positieve toekomst voor de jeugd

Het doel van #Kempenbranie is dat jongeren in de Kempen beter in hun vel komen te zitten. We ondernemen acties om het middelengebruik terug te dringen (alcohol, drugs) en stimuleren activiteiten die het welbevinden van onze jongeren bevorderen. In eerste instantie is de doelgroep kinderen tot 18 jaar. 

Op basis van de resultaten in 2018 en 2020 hebben we in de Kempen drie speerpunten benoemd waar we aan werken. Dat zijn welbevinden, ouderbetrokkenheid en vrije tijd.

Welbevinden gaat vooral over lekker in je vel zitten. Jongeren die zich ongelukkig voelen hebben een grotere kans om een ongezonde leefstijl te ontwikkelen dan kinderen die zich gelukkig voelen.

Ouderbetrokkenheid is een speerpunt omdat gebleken is dat ouders een hele belangrijke rol vervullen in de aanpak. Ouders vormen een belangrijke beschermende factor. Zo is tijd doorbrengen met je kind heel belangrijk. Maar ook regels en afspraken maken. Maar hoe doe je dat bijvoorbeeld als je kind naar de Middelbare School gaat en je niet meer alle ouders kent. Vandaar dat is een speerpunt is van de aanpak. We willen ouders goed informeren en helpen om de communicatie tussen ouders te versterken om daarmee het middelengebruik tegen te gaan. Dat is belangrijk want alcohol drinken op jonge leeftijd heeft een negatief effect op de hersenontwikkeling. Daarnaast hebben kinderen die starten met drinken onder de 15 jaar veel meer risico op een alcoholverslaving op latere leeftijd..

Bij vrije tijd gaat het over een aantrekkelijk, gevarieerd en veilig aanbod aan vrijetijdsactiviteiten, dat aansluit op de wensen en behoeften van de jongeren. Hiervoor zetten we bijvoorbeeld onze jeugdcoaches in. Een jeugdcoach is een belangrijk rolmodel. Met de activiteiten die hij samen met de jongeren organiseert en opzet zorgen we ervoor dat de kinderen lekker bezig en verveling / middelengebruik geen issue is. Ook verzorgen we trainingen voor jeugdleiders en trainers van jeugdverenigingen om hen handvatten te geven hoe je ervoor zorgt dat iedereen mee doet en de sfeer goed blijft en jongeren vooral lekker blijven sporten. 

Stip aan de horizon

De weg die we met elkaar inslaan is een lange. Deze weg gaat verder dan de stip op de horizon. De aanpak vraagt om een cultuurverandering en om een lange adem. Alleen samen met inwoners (jong en oud), bedrijven, verenigingen, instellingen en iedereen die mee wil werken kunnen we dit voor elkaar krijgen. 

Heeft u vragen, ideeën of tips? Laat het ons weten en mail ons op: kempenbranie@kempengemeenten.nl.

Doelstelling

Het doel van #Kempenbranie is het creëren van een stimulerende en gezonde omgeving waarin jongeren (we richten ons op jongeren tot 18 jaar) kunnen opgroeien. Vier factoren ( ook wel domeinen genoemd) spelen daarin een belangrijke rol: de vrienden en leeftijdsgenoten, de school, het gezin en de vrije tijdsbesteding. Binnen deze domeinen worden acties, interventies en maatregelen bedacht en ingezet om middelengebruik onder jongeren te voorkomen.